Γενναία κοινοτική χρηματοδοτική “ένεση” στην έρευνα και την καινοτομία