ΜΕΛΗ ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Αίτηση Εγγραφής

Μπορείτε να αποστείλετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στην ΕΛ.Ε.Φ.Ι. συμπληρώνοντας τη Φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προϋποθέσεις για εγγραφή στην ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

1. H Eταιρεία αποτελείται από τακτικά, έκτακτα, επίτιμα, αρωγά και ιδρυτικά μέλη.

 

2. α) Τακτικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 3, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε ιατρός, φαρμακοποιός, ή πτυχιούχος βιολογικών επιστημών, ο οποίος εργάζεται σε φαρμακευτική επιχείρηση σε τμήμα σχετικό με τη φαρμακευτική ιατρική (κλινικών μελετών, φαρμακοεπαγρυπνήσεως, εγκρίσεων κλπ).

β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, σε ένδειξη τιμής, Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη και στην Εταιρεία.

γ) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει αξιόλογη οικονομική ενίσχυση στην Εταιρεία. Τα αρωγά μέλη ονομάζονται είτε δωρητές είτε ευεργέτες είτε μεγάλοι ευεργέτες, έπειτα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Ιδρυτικά μέλη, τα οποία αυτοδικαίως αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους με την αναγνώριση της Εταιρείας, είναι τα υπογράφοντα την συστατική πράξη της Εταιρείας.

ε) Έκτακτα μέλη, ακολουθούντα τις διαδικασίες της παραγράφου 2α έχουν το δικαίωμα να γίνουν οι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Τίτλου σπουδών πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 2α  και οι απασχολούμενοι σε τμήματα σχετικά με τη Φαρμακευτική Ιατρική καθώς και οι απασχολούμενοι επιστήμονες σε εταιρείες παροχής Κλινικών Ερευνητικών Υπηρεσιών.

 

3. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτούνται τα εξής:

α) Έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και περιέχει όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, και επαγγέλματος και τίτλους σπουδών. Προσκομίζεται επίσης βεβαίωση της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού (Διεύθυνση Προσωπικού) ή του Διευθυντού του Ιατρικού ή Επιστημονικού Τμήματος ή του Γενικού Διευθυντού της Επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος η οποία αναφέρει τη θέση την οποία κατέχει ο υποψήφιος στη συγκεκριμένη εταιρεία.

β) Μετά την υποβολή της αιτήσεως και της βεβαιώσεως (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3α), το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο το αποτέλεσμα της συνεδριάσεως με σχετική επιστολή, στην οποία καλείται επίσης να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του.

 

4. Τα επίτιμα, τα αρωγά και τα έκτακτα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Custom Typography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Retina Display

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Illustration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Fully Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Created with client in mind

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Drag & Drop Builder

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Responsive & Retina

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

4 Blog Layouts

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

3 Awesome Portfolio Style

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Clients love us