Πολιτική ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για τα προσωπικά δεδομένα

Πολιτική ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για τα προσωπικά δεδομένα Εκδοση 31-1-2019

Aπό την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR ή ΓΚΠΔ, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η EΛΕΦΙ , με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Η ΕΛΕΦΙ  συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την  ενημέρωσή σας για νέα επιστημονικά δεδομένα και εκπαιδευτικές δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΛΕΦΙ και μόνο  σε συμβεβλημένους συνεργάτες της.

Επίσης δεν πραγματοποιούμε  διαβιβάσεις των δεδομένων αυτών σε τρίτη χώρα ή διεθνή Οργανισμό.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας, την κατανόηση των εκπαιδευτικών & επιστημονικών αναγκών των μελών και φίλων της ΕΛΕΦΙ .

 

Τι στοιχεία συλλέγουμε:

Για όλα τα μέλη και φίλους της ΕΛΕΦΙ :

Προσωπικά  στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο και τίτλο.

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως , διεύθυνση, e-mail, σταθερό ή και κινητό τηλέφωνο.

Αίτηση εγγραφής ως υποψηφίου μέλους και βιογραφικό σας. Στοιχεία του βιογραφικού σας τηρούνται βάσει του καταστατικού μας για την εξασφάλιση των κριτηρίων μέλους της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

 

Σας ενημερώνουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας βάσει των ανωτέρω  με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα :

μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, όπως αίτηση μέλους και βιογραφικό όπως επίσης από δημόσιες πηγές, με τη συγκατάθεσή σας .

Προσωπικά / δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές

Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή/και από άλλες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Στοιχεία τυχόν αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικής βαθμολογήσεως από τα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., όπως και από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Εταιρίες Ενημερώσεως Οφειλετών του Ν. 3758/2009, δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους και εταιρίες διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν. 4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Τράπεζα

Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling) και δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις προϊόντων της Alpha Bank, από το Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας

Δεδομένα σχετικά με πληρωμές, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μετά από άδειά σας

Στοιχεία ταυτότητας, συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσεως ή πλοηγήσεως στο διαδίκτυο, από συσκευές / εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή/και δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων social media και συνεργαζομένων με την Τράπεζα παρόχων υπηρεσιών (π.χ. Google)

Τα δεδομένα υγείας από πληροφορίες που με δική σας πρωτοβουλία έχετε προσκομίσει

Στοιχεία από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί μας, η καταγραφή των οποίων πραγματοποιείται εν γνώσει σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου

 

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα.

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά μας προγράμματα και δράσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν, για να σας προσφέρουμε συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση.

 

Εσείς με την σειρά σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση:Μαιάνδρου 23,11528 ,Aθήνα ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected].

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Χρόνος τήρησης αρχείων:Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στα αρχεία μας βάσει καταστατικού και σύμφωνα με την ετήσια ανανέωση της ιδιότητας μέλους και συγκατάθεσης σας βάσει ΓΚΠΔ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

Κύριος: Ιωάννης Πέτροβας

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23,11528 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2107211845

Εμαιλ :[email protected]