Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, Πιστοποίηση & Συνεχιζόμενη εκπαίδευση